پژوهشگران دانشگاه اصفهان، به بررسی و مطالعه مکانیسم مولکولی تاثیر داروی ضد سرطانLY2874455 به روی رسپتور فاکتور رشد فیبروبلاستی 4 پرداختند و نتیجه این مطالعه در ژورنالScientific Reports در nature درسال 2021 به چاپ رسیده است.

فریبا دهقانیان و شهریار علوی بار بررسی این اندرکنش ها دیدی جدید پیش روی محققین حوزه بیولوژی و بیوتکنولوژی قرار دادند. nature, Scientific Reports https://lnkd.in/debRHVsk