در مطالع پیش رو تلاش شده با بهره گیری از رزین گلی اکسال کمپانی Agarose Bead Technologies در بهینه سازی و پروسه و فرآیند مودیفیکشن استفاده شود.

برای دسترسی به متن مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6320783/

لینک دسترسی سریع به محصول گلی اکسال کمپانی ABT

https://www.baharteb.ir/product-14-2-2-2-2-3-2-4-4-3