براث

Cosmetic Broth Media

/post-7

محیط کشت مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی به منظور بررسی و کنترل میکروبی با ویژگی های خاص