پروتئین نوترکیب

Pectin lyase immobilization

/post-9

آنزیم پکتین لیاز، بصورت خاص در صنایع غذایی و تولید و فرآوری نوشیدنی های میوه ای کاربرد دارد. در این مقاله با استفاده از رزین های کروماتوگرافی کمپانیAgarose Bead Technologies -ABT و انجام بهینه سازی و دستورزی های خاص کارایی و پایداری این آنزیم را بروی ساختار رزین افزایش داده اند.