+982188874730
info@baharteb.ir

COVID

پاندمی بعدی آغاز شده است!! June 2021

/post-23

آغاز یک پاندمی چگونه است؟ از چه زمانی شروع می شود؟ و چرا بدرستی شناسایی نمی شود؟ اینها سوالاتی است که استاد دانشگاه کلمبیا با توضیح مفصل در این مورد روشنگری می کند.


تیروئید و برهمکنش بالقوه با SARS-COVID. ژورنال ENDOCRINOLOGY-2021

/post-18

Potential Interaction Between SARS-CoV-2 and Thyroid: A Review