+982188874730
info@baharteb.ir

VIRUS INFECTION

امیدی جدید در درمان HIV، به کمک سلول های مزانشیمی

/post-19

کاربردmesenchymal stromal cells  بعنوان یک کمک کننده درمان در کنار سایر روش های درمانی HIV مسیر جدید را پیش روی محققان قرار داده است.