+982188874730
info@baharteb.ir

next pandemic

پاندمی بعدی آغاز شده است!! June 2021

/post-23

آغاز یک پاندمی چگونه است؟ از چه زمانی شروع می شود؟ و چرا بدرستی شناسایی نمی شود؟ اینها سوالاتی است که استاد دانشگاه کلمبیا با توضیح مفصل در این مورد روشنگری می کند.