ژورنال Modern Med Lab

زورنال علمی-پژوهشی Modern Med Lab، ایندکس شده در نمایه ای بین المللی.

شما می توانید مقالات انگلیسی خود را جهت داوری، تایید و چاپ به دفتر ژورنال از طریق پست الکترونیکی mmj@mmj.com ارسال نمایید. لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای کامل ارسال را مطالعه نمایید. به مقالاتی که خارج از چار چوب تعریف شده قوانین بین المللی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.