استاندارد آگار

Antibiotic Medium Nº 10; Suitable for Pharmaceutical/Veterinary industries

/post-5

محیط کشت استاندارد پایه آگار، که به منظور سنجش های میکروبیولوژیک آنتی بیوتیک های خانواده پلی میکسین کاربرد دارد.