+982188874730
info@baharteb.ir

cancer

ترکیبات Nano-Carrier آینده درمان تومورها و شیمی درمانی.MMLJ 2021

/post-16

The smart materials for stimuli-responsive applications of drug delivery, diagnostics, theranostics, tumor imaging, and biomedical devices have obtained growing development. A major research focus is smart materials for cancer drug delivery.


استاتین ها بعنوان یک عامل بالقوه ی دارویی در درمان کنسر و شیمی درمانی، MAY-2021

/post-13

در یک مطالعه علمی که در ژورنال MDPI در 16 ماه می 2021 به چاپ رسیده، نشانداده شده است که ترکیبات خانواده استاتین ها که در درمان چربی خون کاربرد دارند می توانند در مهار رشد و تمایز سلولهای سرطانی و القای آپوپتوز در این سلولها نقش مهمی داشته باشند.